Badania na rynek

Koszty kwalifikowane w Działaniu 3.2.1 POIR Badania na rynek

Działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek, skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, celem wspierania ich rozwoju i innowacyjności. Zasadnicze znaczenie dla przedsiębiorców zamierzających wziąć udział w konkursie, jest jednak to, jakie koszty mogą zostać uznane za kwalifikowane. Postaramy się to pokrótce wyjaśnić poniżej.

Koszty kwalifikowane

Działanie 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania na rynek, skierowane jest do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, celem wspierania ich rozwoju i innowacyjności
Autor zdjęcia: Janitors

Jeżeli chodzi o koszty, które uznane mogą zostać za kwalifikowane, to w praktyce wiele zależy od tego czego one tak naprawdę dotyczą. Inaczej bowiem przedstawia się sprawa w przypadku prowadzenia części badawczej projektu, a inaczej gdy realizowana jest część inwestycyjna.

Jeśli chodzi o prowadzenie części badawczej, kwalifikowane są koszty, które ponoszone są na pokrycie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym w szczególności:

 • koszty operacyjne, do których zaliczyć można:
 • koszty materiałów, wykorzystywanych w związku z realizacją projektu i niezbędnych do wdrożenia uzyskanych wyników prac badawczo-rozwojowych,
 • a także koszty dostaw tychże materiałów;
 • koszty personelu, do których zaliczyć można:
 • wynagrodzenie badaczy,
 • wynagrodzenie techników
 • wynagrodzenie pozostałych osób, które pełnią funkcje pomocnicze w zakresie, w jakim są one zaangażowani przy realizacji danego projektu,
 • koszty badań, które świadczone są na podstawie umowy.

W części inwestycyjnej, kwalifikowane są z kolei koszty inwestycji, które ponoszone są w związku z nabyciem:

Jeśli mamy do czynienia z kosztami, które powiązane są z:

 • nabyciem nieruchomości niezabudowanej,
 • nabyciem, lub też wytworzeniem nieruchomości zabudowanej,
 • i zakupem robót i materiałów budowlanych,

koszty te łącznie nie mogą one przekroczyć 20 procent kosztów, które kwalifikują się do tego, by objąć je wsparciem w ramach działania Badania na rynek (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/).

W części doradczej, uznane mogą zostać za kwalifikowane koszty, które przedsiębiorca poniósł na pokrycie kosztów usług doradczych, jednak tylko pod warunkiem, że są to usługi niezbędne do tego, by wdrożone zostały wyniki prac badawczo-rozwojowych. Dodatkowo spełnić należy warunek, by były one świadczone przez zewnętrznych, niepowiązanych z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie doradców.