Biznes plan

Biznes plan – bez niego ani rusz 

Biznes plan jest dokumentem, który powinien być opracowywany przez każdą firmę. To bowiem nie tylko szczegółowy opis działalności przedsiębiorstwa, wraz z określeniem planów jego rozwoju i opisem kroków, które należy podjąć, by te założone cele móc osiągnąć, ale również punkt odniesienia w zmieniających się warunkach rynkowych. To także dokument bez którego nie można myśleć o pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania. Wymagany jest bowiem nie tylko w przypadku ubiegania się o kredyt, ale także i dotację. 

Kto w szczególności powinien opracować biznes plan?

Biznes plan jest dokumentem, który powinien być opracowywany przez każdą firmę
Autor zdjęcia: wocintechchat.com

Można by odpowiedzieć przewrotnie, że każdy. Biznes plan przydaje się bowiem zarówno dla przedsiębiorstw, które dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku (więcej: http://www.strategor.pl/biznesplany/), jak i tych, które już z powodzeniem funkcjonują i zależy im na tym, by dalej się utrzymać, pozyskując nowych kontrahentów, czy tez podejmując nowe wyzwania biznesowe.

Tak, jak wspomniane zostało powyżej – sporządzenie biznes planu podyktowane może być również tym, że przedsiębiorstwo chce ubiegać się o dodatkowe finansowanie. Wówczas również konieczne jest przedstawienie biznes planu, na podstawie którego podmiot finansujący dokonuje oceny zasadności planowanej inwestycji i podejmuje decyzję o tym, czy zamierza w niej uczestniczyć, czy nie.

Co musi się znaleźć w biznes planie?

Jeśli chodzi o zawartość biznes planu, przede wszystkim należy dostosować jego treść do odbiorcy. Jeśli więc jest on tworzony na użytek własny firmy, nie ma sensu skupiać się na przedstawieniu organizacji, jej struktur i historii. To bowiem informacje, które są zbędne z punktu widzenia osób, które będą korzystały z tego dokumentu wyznaczając na przykład strategię rozwoju przedsiębiorstwa na następne lata.

Inaczej będzie jednak w momencie, gdy biznes plan ma zostać udostępniony podmiotom trzecim, niepowiązanym z daną organizacją i nieposiadającym wiedzy na temat jej specyfiki i zasad jej funkcjonowania. W takim przypadku zawrzeć należy szczegółowy opis bieżącej działalności przedsiębiorstwa, wraz z zawarciem informacji dotyczących planów jego dalszego rozwoju i ekspansji rynkowej. W biznes planie powinny więc znaleźć się informacje, które dotyczą:

  • opisu mocnych stron przedsiębiorstwa i planowanego przez firmę przedsięwzięcia biznesowego,
  • szans i korzyści płynących z rynku, na którym przedsięwzięcie to ma być wdrożone,
  • bieżącej sytuacji rynkowej, a także celi i przyszłych perspektyw przedsiębiorstwa,
  • ryzyka, zagrożeń i trudności, które mogą się pojawić podczas realizacji przedsięwzięcia, wraz z podaniem sposobów, w jaki firma zamierza się z nimi uporać.